Podstawowa bibliografia Ziemi Niemczańskiej

Dziedzictwo historyczno-kulturowe

[b.a.], Führer durch das NimptscherHeimatmuseum, Nimptsch 1932

Atlas Historyczny Miast Polskich, t. IV Śląsk, red. naukowa M. Młynarska-Kaletynowa, z. 4 NIEMCZA, opr. R. Eysymontt, K. Jaworski, M. Młynarska-Kaletynowa, współpraca: M. Chorowska, B. Ludwig, R. Tatko, Wrocław 2003

Bal A., Fercowicz T., Kaźmierczyk J. 1982 Najnowsze badania na cmentarzysku szkieletowym z drugiej połowy X wieku w Niemczy w województwie wałbrzyskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 28, s. 71-77

Eysymontt Rafał, Dom mieszczański w Niemczy [w:] Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały międzynarodowej sesji naukowej organizowanej przez Oddział Wrocławski Polskiej Akademii Nauk Dom w Europie Środkowej w okresie średniowiecza i nowożytności, kwiecień 2002r., Wrocław 2004, s. 144-161

Eysymontt Rafał, Przewodnik historyczny po Ziemi Niemczańskiej, Niemcza 2006

Eysymontt Rafał, Rewaloryzacja miast na Dolnym Śląsku po 1990 roku: analiza wybranych przykładów,  Ochrona Zabytków, 2004, nr 1-2, s. 5-23

Haedrich, Fr. K., KleineHeimatuinde des Kreises und der StadtNimptsch in Schlesien, t. 1, 2. Glogau 1905

Hołubowicz W., Kaźmierczyk J. 1963 Z badań Niemczy Śląskiej w latach 1950-1961,  Sprawozdania Archeologiczne, t. 15, s. 288-315

Illig Martin, Das Nimptscher Land im Spiegel der Ortsnamen, Nimptsch 1922

Illig Martin, Der KresNimptschimLaufe der Geschichte, Nimptsch 1922

Jaworski K., 2000 Niemczański zespół grodowy na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia, [w:] Śląsk około roku 1000, (red.) M. Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz, Wrocław, s. 149-162

Kaletynowie M. i T., Niemcza, Wrocław 1973

Kaźmierczyk J., Wachowski K. 1976 Cmentarzysko szkieletowe z XI-XII wieku w Niemczy, pow. dzierżoniowski, Acta UniwersitatisWratislaviensis, No 280, Studia Archeologiczne., t. 9, s. 93-139

Mirek Bożena, Przerzeczyn Zdrój. O mojej wsi opowieść, Niemcza 2004

Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002

Pankiewicz A. 2009 Najstarsza Niemcza- niemiecka, wielkomorawska, czeska czy śląska?, Rocznik Dzierżoniowski, t. 18, s. 74-82

Rauch Ernst, Geschichte der BergstadtNimptsch, Nimptsch 1936

Schölzel Jürgen, Nimptsch in Schlesien 1282-1982. Fundsachen zum Jubiläum, Lippstadt 1982

SchölzelJürgen, Nimptsch in Schlesien. Vorzeit, Frühzeit, Mittelalter, Marburg 1974

SchölzelJürgen, Pozdrowienia z Niemczy, Niemcza 2003

Takie były koleje losu. Wspomnienia mieszkańców Niemczy, Dzierżoniów 2009

 

Dziedzictwo przyrodnicze

Dziedzicowa H., „Syenity” strefy Niemczy, Arch. Miner, 1963, 24

Dziedzicowa H., O wieku niektórych skał strefy dyslokacyjnej Niemczy, Zesz. Nauk. Uniw. Wrocł., 1961, ser. B, nr 6

Finckh, L., Die Basalte der Umgegend von Nimptsch[In:] Mitteilungen der AbteilungfürGesteins- (…) Untersuchungen der PreußischenGeologischenLandesanstalt, 1925

Mazur S., Puziewicz J., MylonitystrefyNiemczy, AnnalesSocietatisGeologorumPoloniae1995, vol. 64: 23 – 52.

Niśkiewicz J., Budowa morfologiczna masywu Szklar, Rocznik Polskiego Towarzystwa Gelogicznego, 1967, z. 3

Pernarowski L., Morfogeneza północnej krawędzi Wzgórz Niemczańskich, Wrocław 1963

Puziewicz J., Geneza granodiorytu z Koźmic (strefa Niemczy, Dolny Śląsk), Arch. Miner., 1992, 47(2), 95 -141.

Szczęśniak E., Flora i roślinność Przedgórza Sudeckiego [w:] Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów, red. J. Fabiszewski, Prace Wrocławskiego Tow. Nauk. Ser. B, 2004, Nr 213 115-132

Tietze O., Erlauterungenzurgeologischen Kartę von PreussenundbenachbartenBundesstaaten — BlattNimptsch, Preus. Geol. Landesanst., Berlin 1919

Wilczyńska W., Roślinność projektowanego rezerwatu krajobrazowego koło Niemczy na Wzgórzach Niemczańskich. Acta Univ. Wrat., Prace Bot.,1984, Nr 666, 29

 

Publikacje dostępne online

Haedrich, Fr. K., KleineHeimatuinde des Kreises und der StadtNimptsch in Schlesien, t. 1, Glogau 1905  http://polona.pl/item/1753860/4/

Haedrich, Fr. K., KleineHeimatuinde des Kreises und der StadtNimptsch in Schlesien, t. 2, Glogau 1905  http://polona.pl/item/1753772/1/

Illig Martin, Der KreisNimptschimLaufe der Geschichte, Nimptsch 1922 http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=17229&from=FBC

Mazur S., Puziewicz J., Mylonity strefy Niemczy, AnnalesSocietatisGeologorumPoloniae1995, vol. 64: 23 – 52  https://geojournals.pgi.gov.pl/asgp/article/download/12275/10749

Niśkiewicz J., Budowa morfologiczna masywu Szklar, Rocznik Polskiego Towarzystwa Gelogicznego, 1967, z. 3  http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/37_3_387_416.pdf

Rauch Ernst, Geschichte der BergstadtNimptsch, Nimptsch 1935 http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=15853&from=FBC