Program ochrony środowiska naturalnego w Gminie Niemcza

Bardzo interesującym opracowaniem na temat zasobów środowiska naturalnego Ziemi Niemczańskiej oraz planów jego ochrony jest dokument:PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NIEMCZA. To kompleksowe opracowanie dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza oraz na jego stronie internetowej zawiera różnorodne dane, informacje, zestawienia naturalnych zasobów tego obszaru. Znaleźć tam można m.in. informacje o: warunkach klimatycznych, budowie geologicznej, zasobach złóż kopalin i glebach, wodach powierzchniowych i podziemnych, środowisku przyrodniczym i formach użytkowania terenu, gospodarce wodno-ściekowej, zanieczyszczeniach powietrza, stanie środowiska akustycznego, czy promieniowaniu elektromagnetycznym.

http://archiwumbip.um.niemcza.pl/pl/bip/urzad/obywatel/rosie/ochronas/program_och_srod/px_program_ochrony_srodowiska.pdf