O projektu

Portál VIRTUÁLNÍ MUZEUM NIEMCZAŇSKA má za cíl přiblížit široké skupině příjemců úžasné historicko-kulturně-přírodní dědictví Niemczy a jejího nejbližšího okolí. Stránky budou hromadit nejdůležitější aspekty znalostí o zdrojích tohoto bohatství a co nejobsáhleji šířit informace o něm.

Niemczaňsko je jako čočka, která soustředí téměř všechny prvky typické pro historii, kulturu, přírodní zdroje a bohatství tak výjimečné krajiny, jako je Slezsko. Když se zaměříme jen na historii nevelké Niemczy, můžeme nalézt vše, čím po staletí žil a s jakými výzvami se potýkal tento region z hospodářského, náboženského, politického, kulturního a národního hlediska. V Niemcze, kde jsou trvale propleteny polsko-česko-německé vlivy, bylo možné potkat tak znamenité osobnosti, jako byli: sv. Vojtěch, sv. Hedvika Slezská, Daniel Caspar von Lohenstein, Johann Wolfgang Goethe a mnohé další. Na území Niemczaňska (dnes spojeného s dosahem obce Nimecza) se dochovaly čisté, často vysoce umělecky hodnotné, pozůstatky umění a hmotné kultury minulých staletí. Jsou to především: unikátní archeologická naleziště, díla uměleckého řemesla, výjimečný soubor sepulkrálního umění v Przerzeczynie-Zdroji a ve Wilkowě Wielkém, krásné zámky a rezidence v Gilowě, Kitlině, Gole Dzierżoniowské, Wilkowě Wielkém, Przerzeczyně–Zdroji, Piotrkówku a také malebná architektura a urbanistické rozvržení Niemczy s pozůstatky středověkých městských hradeb. Za bohatým historicko-kulturním dědictvím nezaostávají přírodní zdroje, z nichž za zmínku stojí: různorodé formování terénu s velkými lesními společenstvími, horninové podloží (např. syenit a čedič), prameny minerálních vod s lázněmi v Przerzeczyně–Zdroji, stanoviště rostlin a chráněných zvířat, přírodní bohatství oblasti Nimeczaňské pahorkatiny a také nádherné arboretum ve Wojsławicích s cennými rostlinnými sbírkami.

Bohužel období komunismu a hospodářská krize 90. let 20. stol. vedly k úpadku této oblasti a ve značné míře k devastaci zde po staletí nashromážděného dědictví. Nimeczaňsko se dodnes nemůže vzpamatovat z této porážky, což je, v kontextu disponování tak skvělými hodnotami, obzvláště bolestné. Snažíme se myslet na budoucnost pozitivně, a proto vzniklo VIRTUÁLNÍ MUZEUM NIEMCZAŇSKA, které chce alespoň v omezené míře minimalizovat silně pociťovanou absenci Nimeczaňského muzea (zlikvidovaného po 2. světové válce). Doufáme, že díky šíření nesmírně různorodého a bohatého niemczaňského dědictví máme nadějí, že se při troše štěstí a dobré vůli místních úřadů má šanci stát v budoucnosti klíčovým pro rozvoj této oblasti.

Těšíme se na Vaše bližší seznámení s Niemczaňskem. Kouzlo některých míst Vás jistě uchvátí a mimořádné genius loci umožní téměř empiricky pocítit jejich historii. A to tím spíše, že zde nechybí mnoho tajemství a záhad, které ještě čekají na vyřešení a vědecké zpracování. Budeme také rádi, pokud se budete podílet na tvorbě našeho portálu, dělit se o znalosti, vlastněné historické materiály a radost z vlastních objevů. To se týká jak dávné minulosti, tak nejnovějších dějin a současnosti.

Na shledanou v Niemcze!