Inwentaryzacja przyrodnicza miasta i gminy Niemcza

Jednym z podstawowych opracowań dotyczących środowiska naturalnego Ziemi Niemczańskiej jest INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA MIASTA I GMINY NIEMCZA .OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGOz 2010 roku. Można je znaleźć m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza. To dokument obejmujący dane i informacje o : położeniu gminy na tle podziałów przyrodniczych, ukształtowaniu terenu, budowie geologicznej, glebach, wodach, warunkach klimatycznych, florze, faunie, pomnikach przyrody, zieleni kulturowej, obszarowych formach ochrony.

Wedle opracowania na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza zachodnia część gminy z leśnymi kompleksami i łąkami w rejonie Niemczy, Gilowa, Jasina orazGoli Dzierżoniowskiej. Najbardziej wartościowe przyrodniczo fragmenty gminy zostały objęte obszarowymi formami ochrony (Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”, Obszar Natura 2000 „WzgórzaNiemczańskie”). Do najcenniejszych gatunków roślin występujących na terenie Ziemi Niemczańskiej należą m.in.: czosnek niedźwiedzi, buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny. Stanowiska najcenniejszych gatunków zwierząt pokrywają się z miejscami cennymi przyrodniczo. Wyjątek stanowią nietoperze, które są często spotykane w siedliskach ludzkich (stare piwnice, strychy, zabudowania gospodarcze). Do najcenniejszych gatunków zwierząt na terenie gminy Niemcza należą: traszka grzebieniasta, bocian czarny, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, mopek, nocek Bechsteina.Najuboższe pod względem różnorodności i wartości przyrodniczej są obszary intensywnie użytkowane rolniczo, gęstej zabudowy oraz okolice drogi nr 8, E67, gdzie stopień degradacji środowiska naturalnego jest duży. Na omawianym obszarzezinwentaryzowano 17 cennych obiektów zieleni kulturowej. Są to: 4 parki dworskie, 1 park sanatoryjny, 1 park uzdrowiskowy, 6 parków pałacowych i 5 cmentarzy, a ich stan zachowania oceniony był na dobry i średni.Materiał zawiera dokładne także dokładne opisy, w tym poszczególnych zwierząt i roślin objętych ochroną, potencjalne zagrożenia oraz liczne mapy, fotografie, zestawienia, dzięki temu opracowanie stanowi szeroką dokumentację walorów przyrody ożywionej w gminie Niemcza.